HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM

CÁCH CÀI ĐẶT VÀ CRACK BẢN PHOTOSHOP VÀ ILLUSTRATOR CC 2018
(Nguồn: www.nccsupports.com)

Link download phần mềm:
-Photoshop cc 2018: https://drive.google.com/drive/folders/0BypS4AqdZjSmYjNhbC1mY29iV28
-Illustrator cc 2018: https://drive.google.com/drive/folders/0BypS4AqdZjSmR05uTHNHcEliWTQ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Xong !! Chúc các bạn thành công !